De gemeenteraden van Veenendaal, Rhenen en Renswoude besluiten in oktober en/of november over de toekomstige strategie en financiering van de Wsw en IW4.
De gemeenteraden van Veenendaal, Rhenen en Renswoude besluiten in oktober en/of november over de toekomstige strategie en financiering van de Wsw en IW4. (Foto: )

Wens: meer geld voor toekomst IW4

De colleges van Veenendaal, Rhenen en Renswoude vragen hun gemeenteraden zich uit te spreken over de toekomstige strategie en financiering van IW4. Het voorstel is om IW4 door te ontwikkelen als sociaal werkbedrijf, ter ondersteuning van een inclusieve arbeidsmarkt. Er wordt wel een hoger bedrag van de gemeenten gevraagd.

Veenendaal/Rhenen - Dit betekent een voortzetting van het beleid van zo regulier mogelijke plaatsing in werk. Onderdeel van de voorstellen is om de gemeentelijke bijdragen aan IW4 te verhogen om de toekomst van IW4 en de daarin werkzame Sw-medewerkers zeker te stellen. IW4 voert als sociaal werkbedrijf de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw), nu onderdeel van de Participatiewet, en re-integratietrajecten uit voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Zij streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. Dat houdt in dat iedere inwoner naar vermogen kan meedoen. Dit is in lijn met de landelijke Participatiewet die in 2015 is ingevoerd. De uitvoering van de voormalige Wet sociale werkvoorziening vormt onderdeel van de Participatiewet. Om die inclusieve arbeidsmarkt te bereiken is een goede samenwerking nodig met onder meer bedrijven en scholen. IW4 ondersteunt de gemeenten bij deze opgave. De voorbereiding van het beleid met betrekking tot de rol en positie van IW4 was een langdurig en vooral zorgvuldig proces. Deze zorgvuldigheid heeft er toe geleid dat de nu aan de gemeenteraden aangeboden voorstellen volledig worden ondersteund door de directie en raad van commissarissen van IW4. Onderdeel van de besluitvorming is een hogere gemeentelijke bijdrage. Dat is nodig omdat het voor IW4 onmogelijk is de bezuinigingen die eerder door het Rijk zijn opgelegd op te vangen. Gemeenten geven al langer bij het Rijk aan dat de bezuinigingen te hoog zijn. Om de financiële problemen die hierdoor ontstaan op te vangen, compenseren de gemeenten deze te hoge bezuinigingen. Voor 2019 gaat het om een bedrag van € 959.000 en in 2020 om een bedrag van totaal € 1.153.000. De bedragen lopen in de jaren daarna langzaam af doordat het aantal mensen dat in de Wsw werkzaam is, geleidelijk daalt. De drie gemeenten verdelen deze bijdrage overeenkomstig het aantal Sw-medewerkers dat vanuit hun gemeente werkt bij IW4. De voorstellen vormen de afsluiting van een verkenning naar de toekomst waarin ook gekeken is of er een verbetering kan ontstaan als de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet anders wordt georganiseerd.

Het voorstel dat nu aan de gemeenteraden voor ligt, is om voor de komende 10 jaar uit te gaan van een zelfstandig bestaan van IW4.
De omvang van de organisatie moet weliswaar krimpen als gevolg van het dalend aantal Wsw-dienstverbanden, maar blijft groot genoeg om zelfstandigheid te rechtvaardigen. Belangrijk is de rol die IW4 heeft in het kader van de uitvoering van de Participatiewet door de gemeenten. Onderdeel van de voorstellen voor de toekomst is dat IW4 haar expertise en ervaring inzet om reguliere werkgevers hierbij te ondersteunen en zo inclusief werkgeverschap te blijven bevorderen.

De gemeenteraden van Veenendaal, Rhenen en Renswoude besluiten in oktober en/of november over de toekomstige strategie en financiering van de Wsw en IW4.

Meer berichten