Financiële positie Neder-Betuwe

Het college van B en W gaat aankomende jaren miljoenen investeren om de ambities te realiseren uit het coalitieprogramma 2018-2022 'Samen bouwen aan Ruimte voor de Samenleving'. Om de lasten voor inwoners te verminderen, blijft Neder-Betuwe vasthouden aan verlaging van de OZB met 2 procent.

Regio - De financiële risico's zijn voor 100% gedekt met een goede weerstandsratio van 4,6. Dat blijkt uit de Kadernota Neder-Betuwe 2020-2023 die onlangs naar de gemeenteraad is verstuurd. Het is nu aan de raad om hier over in gesprek te gaan en tot besluitvorming te komen.

De speelruimte is echter beperkt door de onlangs verschenen meicirculaire van het Rijk die tot budgettaire aanpassingen heeft geleid. Als gevolg van negatieve doorwerking moeten burgemeester en wethouders bijpassen en voor incidentele uitgaven enkele jaren een beroep doen op de algemene reserve.

Wethouder Hans Keuken (Financiën): "De Kadernota 2020 – 2023 geeft een doorkijkje naar de meerjarenbegroting 2021-2023 die in november 2019 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Als college staan we voor een financieel solide beleid en voor het waarmaken van de ambities uit het college-uitvoeringsprogramma, maar onze financiële polsstok is korter. We hebben daarom met het college gezocht naar oplossingen. We willen geen keuzes vooruitschuiven. De Kadernota bevat daarom voorstellen gericht op bijstellingen, die leiden tot een sluitend financieel meerjarenperspectief."

De Kadernota beschrijft ambities en ontwikkelingen die invloed hebben op Neder-Betuwe. Dit jaar zal circa 2 miljoen geïnvesteerd worden in nieuw beleid en ontwikkelingen zoals deNationale Bevrijding, ondersteuning van activiteiten in de dorpskernen. "We willen het herdenken van 75 jaar bevrijding niet in stilte aan ons voorbij laten gaan". Ook wil het college van B en W investeren in verduurzaming van openbare verlichting met led. In de Kadernota wordt de vrijdagmiddagopenstelling van het gemeentehuis mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt geïnvesteerd in voorbereidings- en onderzoekskosten voor aanleg van rondwegenin Opheusden en Ochten.

Jeugdzorg

De jeugdzorg gaat ook in Neder-Betuwe voor de nodige hoofdbrekens zorgen. Wethouder Hans Keuken: "Het college gelooft onverminderd in transformatie in het sociaal domein, waardoor onder meer dejeugdzorg dichterbij is gebracht. Door communicatie en informatie maken jongeren steeds meer gebruik van zorgorganisaties. Maar het Rijk moet beseffen als we jeugd gaan helpen, er ook middelen nodig zijn. De kosten van de Jeugdzorg bestaan niet alleen in Neder-Betuwe. Samen met andere gemeenten oefenen we druk uit op het Rijk om gemeenten hierin financieel tegemoet te komen.

Meer berichten