Cooperatie Sport Buren zoekt bestuursleden

De Gemeente Buren heeft met de acht Burense voetbalvereniging, verenigd in de B.V.V., afspraken gemaakt over verdere verzelfstandiging van de sportaccommodaties, het gebruik en de exploitatie van de sportparken en over inspanningen van de voetbalverenigingen op terreinen als vitaliteit, sociaal-maatschappelijk gebied en duurzaamheid.

Buren - De gemeenteraad van de gemeente Buren heeft in haar raadsvergadering van april jl. ingestemd met deze plannen.

Om uitvoering te geven aan deze afspraken en om de samenwerking tussen de 8 verenigingen verder te intensiveren richten de voetbalverenigingen een coöperatie op. Deze juridische entiteit is o.a. contractspartij richting zowel gemeente als clubs, fungeert als aanspreekpunt en overlegpartner namens de clubs, ziet toe op uitvoering, naleving van de afspraken en heeft een coördinerende, initiërende rol. De voetbalverenigingen zijn lid van de coöperatie en benoemen het bestuur van de coöperatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering van de coöperatie.

Voor deze in oprichting zijnde coöperatie worden bestuursleden gezocht. Het streven is om te komen tot een collegiaal bestuur van 5 personen. De verenigingen hebben de huidige leiding van de B.V.V., aangevuld met de projectleider, mandaat gegeven om te komen met een voordracht voor te benoemen bestuursleden.

Van bestuursleden wordt o.a. verwacht dat er kennis van c.q. affiniteit met sport en/of het verenigingsleven is en dat sprake is van sociaal/maatschappelijk betrokkenheid c.q. interesse. Ook aspecten als o.a. bestuurlijke ervaring, gevoel voor locale verhoudingen, visie, en vermogen tot samenwerken worden in de selectieprocedure meegewogen.

Het streven is om te komen tot een bestuur waarin niet alleen de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ingevuld maar waarin ook vertegenwoordigd is specifieke kennis van en/of ervaring met bv accommodatiebeheer (onderhoud, exploitatie), aannemerij (offerte trajecten, aanbestedingen), financiën en/of fiscaliteiten, juridische- en/of contractuele zaken, verenigingsleven, maatschappelijke participatie, etc.

Binnen het te benoemen bestuur kunnen niet meerdere bestuursleden op enigerlei wijze actief zijn binnen dezelfde vereniging. De te benoemen voorzitter wordt geacht niet bestuurlijk aan één van de Burense voetbalverenigingen verbonden te zijn.

De B.V.V. leiding komt graag in contact met personen die geïnteresseerd zijn in het vervullen van een bestuursfunctie binnen de op te richten coöperatie. Kandidaten worden verzocht uiterlijk 15 september 2019 hun interesse schriftelijk via een motivatiebrief met een bijgevoegd CV kenbaar te maken en deze te sturen aan het mailadres: cooperatiesportburen@gmail.com. Via dit mailadres kunnen ook nadere vragen worden gesteld of kan verdere informatie worden verkregen.

Voor nadere vragen e/o informatie kan er ook contact opgenomen worden met D.J. (Dick) van Ommeren, interim-voorzitter van de B.V.V., en telefonisch bereikbaar onder 06 – 53493424.

De voorzitters van de 8 Burense voetbalverenigingen kunnen desgewenst eveneens aanvullende informatie verstrekken.

Meer berichten