Waalbandijk
Waalbandijk (Waterschap Rivierenland)

Infoavond dijkversterking Neder-Betuwe

  Overig

De Waalbandijk in Neder-Betuwe moet hoger en sterker worden. Dit is nodig om het Rivierengebied ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen door hoge waterstanden in de Waal. Vorig jaar is het ontwerpproces van deze dijkversterking gestart.

Ochten/Regio - Kennis, ideeën en wensen van mensen die wonen, werken of recreëren aan de dijk zijn belangrijk, want ze helpen om het plan beter te maken. Ontwerpproces Het ontwerpproces werkt van grof naar fijn. Voor de zomervakantie konden bewoners hun mening geven over de verschillende oplossingen per dijkvak. De overgebleven oplossingen werkt het Waterschap uit in kansrijke alternatieven. Per alternatief worden de effecten bepaald aan de hand van het beoordelingskader. Zo kan het bestuur van Waterschap Rivierenland in de eerste helft van 2019 een voorkeursalternatief voor de dijkversterking kiezen.

Dee informatiebijeenkomst is op maandag 17 september a.s. om 19.30u in het Dorpshuis in Ochten. Vooraf aanmelden op www.dijkversterkingnederbetuwe.nl.

Op www.dijkversterkingnederbetuwe.nl kunt u meedenken en informatie vinden over de dijkversterking. 

Meer berichten